personnel

   
Group Leader
Jianhua Qin (Professor, M.D. Ph.D) absmiddle jhqin@dicp.ac.cn
Staffs
Lei Jiang (Associate Professor, Ph.D) Hao Yu (Associate Professor, Ph.D)
Wentao Su (Assistant Professor, Ph.D)
Li Wang (Assistant Professor, Ph.D) Hui Liu (Assistant Professor, Ph.D)
Yanfeng Li (Senior Engineer) Min Zhang (Intermediate engineer)
Xiaoqing Zhang (Research Assistant) Tingting Tao (Research Assistant)
Postdoctoral Fellows
Ke Feng  Wenbo Wei  Yang Shi   
Graduate Students
Hui Xu  Yue Yu  Zhongyu Li  Yujuan Zhu 
Cong Xu  Fangchao Yin  Yaqing Wang  Yaqiong Guo 
Hui Wang  Haitao Liu  Wenwen Chen  Pengwei Deng 
Jianbo Tang  Xuanwen Bao  Guangxu Zhang  Yuan Feng
Ying Dou  Li Yu  Pengli Cui  Yi Xie