personnel

   
Group Leader
Jianhua Qin (Professor, M.D. Ph.D) absmiddle jhqin@dicp.ac.cn
Staffs
Lei Jiang (Associate Professor, Ph.D) Hao Yu (Associate Professor, Ph.D)
Wentao Su (Associate Professor, Ph.D) Hui Liu (Assistant Professor, Ph.D)
Min Zhang (Intermediate Engineer) Xiaoqing Zhang (Intermediate Engineer)
Postdoctoral Fellows
Zhongyu LiNan JiangFan He 
Graduate Students
Yujuan Zhu Mengqian Zhao Fangchao Yin Yaqing Wang
Yaqiong Guo Hui Wang Haitao Liu Wenwen Chen
Pengwei Deng Jianbo Tang Tingting Tao Kangli Cui
Rongkai Cao