personnel

   
Group Leader
Jianhua Qin (Professor, M.D. Ph.D) absmiddle jhqin@dicp.ac.cn
Staffs
Lei Jiang (Associate Professor, Ph.D) Hao Yu (Associate Professor, Ph.D)
Wentao Su (Associate Professor, Ph.D)
Li Wang (Associate Professor, Ph.D) Hui Liu (Assistant Professor, Ph.D)
Yanfeng Li (Senior Engineer) Min Zhang (Intermediate engineer)
Xiaoqing Zhang (Research Assistant) Tingting Tao (Research Assistant)
Postdoctoral Fellows
Ke Feng  Wenbo Wei  Yang Shi   
Graduate Students
Zhongyu Li  Yujuan Zhu  Cong Xu  Fangchao Yin 
Yaqing Wang  Yaqiong Guo  Hui Wang  Haitao Liu 
Wenwen Chen  Pengwei Deng  Jianbo Tang  Xuanwen Bao 
Guangxu Zhang  Yuan Feng  Ying Dou  Li Yu 
Kangli Cui