Contact us

 

 

 

 

Dr. Lei Jiang
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
457 Zhongshan Road, 116023, Dalian


Tel:86-411-84379355
Email:jianglei@dicp.ac.cn